Duc Dalai Latma vieng chua Khanh Anh
 

ĐỨC ĐA LAI LAT MA Viếng CHÙA KHÁNH ANH MỚI (EVRY)

Ngày 12-08-2008

 
 

Hình Album 1

Hình Album 2 (Đ.Đ. Viên Ngộ)

Lễ Chẩn Tế