Đại Lễ Phật Đản 2552

tại Chùa Khánh Anh Evry

(Bấm chuột vào hình để coi các đề)
Các ban tổ chức sửa soạn
Nghi lễ Khai-quang tượng Quán Âm
Nghi Lễ Phật Đản
     
Văn nghê
Lễ Mộc Dục (lễ Tắm Phật )
Chư Tăng, Quan Khách và phật tử dùng cơm chay
Văn Nghệ